EU-evaluatie waterkwaliteit: KRW-doelen nog lang niet in zicht
De doelstelling van de Kaderrichtlijn Water (KRW), om in 2015 voor alle Europese wateren een goede ecologische status te hebben, wordt niet gehaald. Dit is de voornaamste conclusie van de ‘Blueprint’, de evaluatie van de Europese Commissie van het EU-waterbeleid. Vewin pleit voor implementatie van de huidige EU-wetgeving (KRW) en voor strenger toezicht op naleving.

Evaluatie
Op 14 november presenteerde de Europese Commissie de Blauwdruk ter bescherming van de Europese Wateren. Deze Blueprint is een uitgebreide evaluatie van het huidige waterbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat in 2015 slechts 53% van alle Europese oppervlaktewateren een goede ecologische status heeft: significant minder dan de KRW-doelstelling van 100%.
  


Vervuiling  
De vervuiling bestaat voornamelijk uit ammoniak, fosfor en nitraten, afkomstig van de landbouw. Klimaatverandering, en economische en demografische activiteiten schuiven het bereiken van de doelen nog verder op. Met als resultaat dat de status ‘goede waterkwaliteit’ nog lang niet wordt behaald. De verplichting uit de KRW, dat de drinkwaterbedrijven bij drinkwaterbereiding zo min mogelijk zuiveringsstappen moeten nemen, staat hierbij in schril contrast met de werkelijkheid.

Geen nieuwe wetgeving
Vewin heeft er bij de Europese Commissie voor gepleit geen nieuwe wetgeving te maken, maar strenger toe te zien op het behalen van de bestaande KRW-doelstellingen. De Commissie geeft in de Blueprint aan, dat deze doelen alleen gehaald kunnen worden als de lidstaten de KRW volledig implementeren. Tevens benadrukt de Commissie in te zetten op betere integratie met andere beleidsterreinen, zoals landbouw, cohesie- en structuurfondsen, en het transport- en energiebeleid.


Over de Blueprint
Op 14 november presenteerde de Europese Commissie haar Blauwdruk ter bescherming van de Europese Wateren. Deze Blueprint is een uitgebreide evaluatie van het huidige Europese waterbeleid en bestaat uit een drietal onderdelen:
1) een evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen (sgbp’s);
2) de kwetsbaarheid van water (en andere natuurlijke grondstoffen) in relatie tot klimaatverandering en menselijke activiteiten;
3) de herziening van de strategie met betrekking tot waterschaarste en droogte.
Omdat de Blueprint een EU-publicatie betreft, moeten de voorstellen verder worden uitgewerkt in werkgroepen. Vewin adviseert de Europese Commissie om geen nieuwe wetgeving te maken, maar strenger toe te zien op de uitvoering van reeds bestaande wetgeving. Hiermee kunnen de doelen alsnog worden gehaald.

Lees meer in Waterspiegel 6 (verschijnt: december 2012)
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland