Waterspiegel Update  
Privatisering drinkwatersector niet in Nederland   
Privatisering van Nederlandse drinkwaterbedrijven is niet aan de orde omdat de Drinkwaterwet dit uitsluit en de EU niet bevoegd is om het op te leggen. Het zou ook een stap terug zijn qua verantwoordelijkheid, die ligt nu bij overheden die aanspreekbaar zijn.

Privatisering Nederlandse drinkwatersector is geen issue
In Brussel lopen op dit moment twee dossiers – de concessierichtlijn en de schuldreductie – die in sommige EU-landen tot privatisering van (een deel van) de drinkwatersector zou kunnen leiden. In ons land is hier geen sprake van, omdat deze dossiers niet van toepassing zijn op de Nederlandse situatie. Maar bovenal geldt dat de Europese lidstaten zelf mogen bepalen hoe ze hun drinkwatervoorziening regelen. En in Nederland is in 2012 na een grondig en breed debat besloten dit in de huidige publieke vorm te houden. 
 

 
Concessierichtlijn slaat niet op Nederlandse situatie

De concessierichtlijn, die in behandeling is bij het Europees Parlement, is alleen van toepassing voor EU-landen waar de drinkwatervoorziening in concessie wordt gegeven. Een concessie is een tijdelijke vergunning van een overheid om, in dit geval, drinkwater te mogen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval in delen van Duitsland en Oostenrijk. De richtlijn maakt het mogelijk, dat wanneer een concessie is afgelopen, het recht om drinkwater leveren aan een private partij wordt verkocht.  In Nederland is dat niet het geval omdat de levering van drinkwater niet via concessies loopt.

EU-leden bepalen zelf inrichting drinkwatervoorziening
Europees Commissaris Barnier (interne markt) heeft in een persbericht aangegeven dat hij niet over privatisering gaat en dat dit aan de lidstaten zelf is om te bepalen hoe ze de drinkwatervoorziening regelen, zoals vastgelegd in het Europese Verdrag van Lissabon. Op aangeven van Vewin is in het Europees Parlement een amendement ingediend (artikel 1 bis) op de concessierichtlijn waarin deze vrijheid voor lidstaten wordt bevestigd.

Schuldreductie
Een andere discussie die loopt gaat over de schuldreductie van Griekenland en Portugal, en is dus ook niet van toepassing op Nederland. Als onderdeel van het hulppakket heeft de Trojka (EC, ECB, IMF) geadviseerd te overwegen overheidsbezittingen te privatiseren, waaronder drinkwaterbedrijven. Deze maatregel is bedoeld om publieke schulden en kosten te reduceren. Ook hier geldt dat het aan de landen is zelf hierover te beslissen: de Europese Commissie kan het niet afdwingen.
Vewin is van mening dat de publieke eigendom van drinkwaterbedrijven goed is geregeld in de Nederlandse Drinkwaterwet. Hierin is opgenomen dat aandelen van drinkwaterbedrijven alleen in publieke handen mogen zijn. De verantwoordelijkheid ligt daarmee waar deze moet liggen: bij overheden die aanspreekbaar zijn.

Kamervragen
SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen in Brussel het kabinet vragen (1, 2) gesteld over de privatisering van drinkwaterbedrijven en de negatieve gevolgen daarvan, zoals in Portugal. Ook vraagt hij de regering ervoor te zorgen dat het artikel 1bis wordt gehandhaafd en bij voorkeur wordt aangevuld met een artikel waarin de drinkwatersector expliciet wordt uitgesloten als toepassingsgebied van de concessierichtlijn.
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland