Nieuwe ambitie voor drinkwaterbronnen in gewasbeschermingsbeleid
Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw en in de openbare ruimte heeft negatieve invloed op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. En dat water is als bron voor de drinkwatersector juist van groot belang.
Via wet- en regelgeving en verschillende projecten worden stappen gezet naar zo weinig mogelijk emissies richting het grond- en oppervlaktewater. Een van die initiatieven was de Nota Duurzame Gewasbescherming. Deze nota uit 2004 had als doelstelling: een afname van 95% van het aantal drinkwaterknelpunten in 2010, vergeleken met 1998. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde recentelijk dat er resultaten zijn geboekt, maar dat het doel niet is gehaald.Nederlands Actieplan Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen
Inmiddels stellen alle EU-lidstaten een nationaal actieplan op met maatregelen voor een duurzamere gewasbeschermingspraktijk. Nederland heeft het ‘Nederlands Actieplan Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen (NAP)’ onlangs naar de Europese Commissie gestuurd.
De doelen voor waterkwaliteit in het NAP zijn weinig ambitieus. Het actieplan geldt voor de periode 2013–2018. Vewin vindt het van belang dat in 2018 95% van de normoverschrijdingen is opgelost; het NAP verschuift deze doelen echter naar 2027. De door de Kamer aangenomen motie Grashoff over een verbod op glyfosaat komt niet aan bod in het NAP, maar moet nu worden geïmplementeerd, vindt Vewin.

Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming
De Tweede Kamer heeft over het plan gesproken met de nieuwe staatssecretarissen van I&M en EZ, respectievelijk Mansveld, en Verdaas. Zij hebben aangegeven dat er weinig tijd is om het actieplan te wijzigen. Het NAP schetst de algemene kaders van het beleid in Nederland voor de Europese Commissie. In het nationale beleid is er ruimte voor nieuwe ambities en concretere doelen. De staatssecretarissen hebben toegezegd vóór het mei-reces een Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming te presenteren, met nieuwe ambities en maatregelen voor de periode 2013–2023.

Ambitie
Verschillende Kamerleden, waaronder van de PvdA, hebben zorgen geuit over de problematiek rondom de drinkwaterbronnen en willen meer ambitie terugzien in de Tweede Nota Gewasbescherming. De Kamer stelde concrete maatregelen voor, zoals verbreding van teeltvrije zones en een heffing op gewasbeschermingsmiddelen. De staatssecretarissen hebben toegezegd maatregelen te gaan onderzoeken en in de nieuwe nota in het voorjaar met voorstellen te komen.

Verbod op glyfosaat
De Kamer drong ook aan op uitvoering van de motie Grashoff. Staatssecretaris Mansveld gaf aan zich te kunnen vinden in de intentie van de motie om de drinkwaterproblematiek en de risico’s voor de burgers te verminderen. Ze gaf aan dat particulieren en gemeenten verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de emissies van glyfosaat en heeft toegezegd dat de maatregelen terugkomen in de Tweede Nota.

Vewin is blij met de intenties van de nieuwe bewindspersonen en blijft zich inzetten om, samen met andere partijen van het Platform Duurzame Gewasbescherming, te komen tot concrete doelen en maatregelen in de nieuwe nota die leiden tot schonere drinkwaterbronnen.
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland